Izjava o strokovnem in neodvisnem svetovanju

Izjava o strokovnem in neodvisnem svetovanju, skladno s 551. členom zakona ZZavar-1

Na podlagi 551. člena v povezavi s 545., 550., in 553. členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/2015, (v nadaljevanju ZZavar-1) in z željo po zaščiti vaših interesov kot zavarovalca vas obveščamo:

1. Zavarovalni posredniki družbe Za&Svet zavarovalno posredovanje, d.o.o imamo veljavna dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, ki smo jih pridobili od Agencije za zavarovalni nadzor pod naslednjimi številkami, ki so na vpogled v registru na www.a-zn.si :

ime in priimek posrednika številka dovoljenja AZN datum izdaje
Mira Pirc 30220-1337/05- 4 28.10.2005
Boris Gril 30220-1612/05- 4 12.12.2005
Nada Klemenčič 30220-1302/04- 4 10.09.2004
Anita Rozman 40110-855/10- 4 18.5.2010

2. Delujemo za naslednje zavarovalnice:

naziv zavarovalnice poslovni naslov
Zavarovalnica Triglav d.d. Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana
Zavarovalnica Maribor d.d. Cankarjeva ul. 3, 2507 Maribor
Generali zavarovalnica d.d. Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Adriatic Slovenica d. d. Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper
Zavarovalnica Tilia d.d. Seidlova cesta 5, 8000  Novo mesto
Allianz zavarovalnica Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
Wiener Städtische zavarovalnica Masarykova 14, 1000 Ljubljana
GRAWE zavarovalnica d.d. Gregorčičeva 39, 2000 Maribor
Merkur zavarovalnica d.d. Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
Sid - prva kreditna zavarovalnica d.d. Davčna ulica 1,1000 Ljubljana
Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d. Pristaniška ulica 10, 6000 Koper
NLB Vita d.d. Ljubljana Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Seznanjamo vas, da :

I. dajemo zavarovalcu nasvet za sklenitev pogodbe skladno s četrtim odstavkom 545. člena ZZavar-1, ki vključuje analizo na podlagi primerno velikega števila zavarovalnih pogodb, dostopnih na trgu,

II. nismo obligacijsko zavezani kot zavarovani posredniki za eno ali več zavarovalnic in ne dajemo nasveta za sklenitev pogodbe na podlagi četrtega odstavka 545. člena ZZavar-1.

Obveščamo vas, da lahko v primerih iz II. točke tega obvestila zahtevate podatke o nazivih zavarovalnic za katere posredujemo pri sklenitvi zavarovanj. Podatke vam bomo predložili v pisni obliki.

Izjavljamo, da:

- niti zavarovalno posredniška družba niti nihče od zavarovalnih posrednikov naše družbe nima neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice in

- nobena od zavarovalnic, za katero delujemo, nima neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalno posredniške družbe.

Prizadevamo si za čim večje zadovoljstvo zavarovalcev in vas obveščamo, da imamo v skladu s 579. členom ZZavar-1 urejen interni postopek za reševanje pritožb, ki ga povzemamo v nadaljevanju:

Če se z odločitvijo sprejeto v internem postopku za reševanje pritožb ne strinjate, lahko pod določenimi pogoji svojo pritožbo posredujete v nadaljnje reševanje tudi Centru za izvensodno reševanje sporov med ponudniki storitev zavarovalnega posredovanja in potrošniki pri GZS – PTZ, Združenju Zavarovalnih posrednikov Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana (https://zzps.gzs.si/vsebina/Mediacijski-center- pri-ZZPS).